Darmowa dostawa

przy zakupach za min. 400 zł

Zwrot zamówienia

w czasie 14 dni od zakupu

Bezpieczne płatności

przy pomocy PayNow

Szybka obsługa

przez social media

Regulamin promocji

Skrócony regulamin

1. Zbierz grupę znajomych, która chce kupić scrubs marki Medesign.

2. Wybierzcie modele, które Was interesują, dostępnych na stronie www.Medesign.pl

3. Przedstawiciel grupy/starosta kontaktuje się z nami poprzez mail, Instagram, Facebook

4. Ustalamy szczegóły i gotowe!

INFO

1. Przy zakupie min. 5 kompletów otrzymacie -10% zniżki od ceny podstawowej dostępnej na stronie, a przy zakupie min. 10 kompletów -20% zniżki od ceny podstawowej dostępnej na stornie, na każdy komplet.

2. Komplet to

◦ bluza + spodnie medyczne damskie,

◦ bluza+ spodnie medyczne męskie

3. Bluzy i spodnie mogą być w różnych rozmiarach,

4. Promocje i rabaty nie łącza się.

5. Nie znalazłeś swojego rozmiaru? Koniecznie do nas napisz!

Pełny regulamin

$1 Postanowienie ogólne

1. Organizatorem promocji jest Medesign Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie przy ul. Kopernika 29a, 95-010 Stryków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym (…) pod numerem KRS, NIP 7331364426, kapitał zakładowy 10 000 zł w pełni pokryty (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Promocja jest organizowana przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”). Treść Regulaminu podaje się do wiadomości Klientów i pracowników sklepu marki Medesign, w sklepie internetowym www.Medesign.pl

3. Promocja prowadzona jest wyłączenie w sklepie internetowym marki Medesign, prowadzonych przed Organizatora lub przez spółki powiązane kapitałowo lub osobowo z Organizatorem.

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz.165 ze zm.).

5. Za każdym razem gdy w regulaminie jest użyty termin „cena”, dotyczy to cen brutto produktu wyrażonej w złotych polskich (PLN).

6. Czas obowiązywania Promocji w sklepie internetowym: od 14 listopada do 21 listopada do godz. 23.59 lub do wyczerpania produktów.

$2 Warunki uczestnictwa w promocji

1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz spółek powiązany kapitałowo lub osobowo z Organizatorem, którzy mieli bezpośredni kontakt lub wpływ na realizację, uczestniczyli w opracowaniu i wdrożeniu Promocji, a także ich dzieci, rodzice, rodzeństwo, małżonkowie oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2. Z zastrzeżeniem $2 pkt.1 Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), dokonująca zakupu produktów w ilościach detalicznych na potrzeby prywatne zgodnie z $3. Osoby, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Promocji jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.

3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie w okresie jej obowiązywania, zakupu w sklepie internetowym Organizatora produktów biorących w niej udział na zasadach opisanych w $3 niniejszego Regulaminu.

$3 Zasady promocji

1. Promocja organizowana jest w oparciu o niniejszy regulamin w sklepie internetowym prowadzonym pod marką Medesign (www.Medesign.pl)

2. Promocja polega na tym, że Klient, który dokonuje zakupu zestawu produktów (objętych promocją) lub przedstawiciel grupy, który dokonuje zakupu zestawu produktów w imieniu grupy otrzymuje rabat zgodnie z kryterium: a) przy zakupie min. 5 kompletów -10% rabatu na każdy komplet b) przy zakupie min. 10 kompletów -20% rabatu na każdy komplet

3. Na komplet skład się bluza medyczna damska i spodnie medyczne damskie oraz bluza medyczna męska i spodnie medyczne męskie. Klient ma prawo dokonać wyboru modelu kompletu medycznego oraz rozmiaru. Rozmiary mogą się różnic od siebie w przypadku bluzy oraz spodni, tj. przy zamówieniu kompletu medycznego np. Lawa, bluza medyczna rozmiar: S, spodnie medyczne:M.

4. Produkty promocyjne w wybranym zestawie muszą być z różnych grup produktowych, tj. bluza i spodnie.

5. Produkty objęte promocją:

◦ Komplet medyczny Kosmos

◦ Komplet medyczny Lawa itd 

5. Rabat jest naliczany od ceny widocznej na stronie internetowej www.Medesign.pl umieszczonej przy konkretnym modelu produktu.

6. Z Promocji wyłączone są produkty, które nie są dostępne na stronie oraz dostępne w sklepie stacjonarnym.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia braku poszczególnych produktów promocyjnych z uwagi na ich wyprzedanie.

8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami  dostępnymi w trakcie trwania niniejszej. W przypadku innych promocji, gdy Klient otrzyma inny rabat lub możliwość uczestniczenia w innej promocji – będzie miał prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

9. Promocja nie dotyczy zakupów hurtowych. W trakcie trwania Promocji Klient może z niej skorzystać tylko raz, co oznacza, że może dokonać zakupu wyłączenie 1 kompletu medycznego, na warunkach niniejszej Promocji na jedną osobę i tylko na taką ilość zostanie wystawiona faktura VAT na ten sam nr NIP (numer identyfikacji podatkowej).

$4 Wymiana lub zwrot produktów nabytych w ramach promocji

1. Organizator umożliwia Uczestnikowi wymiany lub zwrotu produktu zakupionego w sklepie internetowym marki Medesign (www.Medesign.pl), w ramach niniejszej Promocji w ciągu 14 dni od daty zakupu podanej na fakturze, przy czym przyjęcie produktu do wymiany lub zwrotu jest możliwe wyłącznie gdy spełnione są łącznie następujące warunki: zwracane są wszystkie produkty i korzyści nabyte w ramach niniejszej Promocji, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko kompletu dotyczącego danej osoby, która dokonał zakupu. 

2. Powyższe nie dotyczy reklamacji produktu.

$5 Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji.

2. Reklamacje, co do przebiegu Promocji, mogą być zgłaszane mailowo na adres: sklep@medesign.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Medesign Sp. z o.o. ul. Kopernika 29a 95-010 Stryków.

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, dokładny adres (w przypadku reklamacji pisemnej), nazwę Promocji, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie Regulaminu.

5. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie, w której złożono reklamację (list polecony lub  mailowo na adres podany w reklamacji), w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej, Uczestnik uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. W przypadku, gdy w zakupionym produkcie, zostanie ujawniona wada lub produkt ten jest niepełnowartościowy, sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów, zgodnie z regulacjami wskazanymi w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i następny Kodeksu Cywilnego (rękojmia), a producent zgodnie z udzieloną gwarancją jakości. Reklamacje, na podstawie gwarancji, mogą być składane u gwaranta lub w sklepie, w terminie wskazanym w dokumencie gwarancyjnym.

$6 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane w celach prawidłowego przeprowadzenia Promocji, w tym realizacji umowy sprzedaży, na warunkach w niej określonych, wystawienia dokumentów księgowych, rozpatrzenia reklamacji co do przebiegu Promocji.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym co do obsługi Promocji, uniemożliwia udział w Promocji. Uczestnikom, udostępniającym dane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; a od 25 maja 2018 roku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych zwanego RODO jest Medesign Sp. z o.o. z siedzibą w Strykowie, ul. Kopernika 29a, 95-010 Stryków, KRS: NIP:  kapitał zakładowy

4. Uczestnik może skontaktować się z Administratorem pisząc na wskazany wyżej adres jego siedziby lub droga elektroniczną, pod adresem: sklep@medesign.pl

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika, a w przypadku przetwarzania danych po wycofaniu zgody, uzasadniony interes prawny Administratora. Uczestnik ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, a po jej wycofaniu, przez okres niezbędny do realizacji przez Organizatora obowiązków wobec Uczestnika, wynikających  z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa w zakresie zaspokojenia roszczeń i ich przedawnienia.

6. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie miał Administrator i podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie (w tym jego doradcy prawni). Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przeniesienia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególna sytuacją. W takim wypadku Administratorowi nie wolno dłużej przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw lub wolności Uczestnika.

8. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą być wnoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Za odrębna zgodą Uczestnika, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

$7 Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanych w $1  i dostępny jest na stronie internetowej www.Medesign.pl

Zapisz się na listę oczekujących Poinformujemy Cię od razu, gdy produkt będzie dostępny!